Individueel behandeleffect bij vasculaire patiënten voorspellen op basis van klinische trials

Aanvrager: prof.dr. Frank Visseren, divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, afdeling vasculaire geneeskund

Het effect van een behandeling is niet voor iedereen gelijk. Sommige patiënten hebben baat bij behandeling, anderen niet en sommige ondervinden zelfs schade van behandeling. Uitkomsten van klinische trials zijn moeilijk te implementeren in de dagelijkse praktijk. Om een goede inschatting te kunnen maken van het verwachte behandeleffect voor een individuele patiënt, moeten alle relevante eigenschappen van die patiënt worden meegewogen. Op basis van data van gerandomiseerde gecontroleerde trials kan het effect van een behandeling, uitgedrukt in absolute risicoreductie, worden voorspeld voor individuele patiënten, door het relatief risico op basis van de trial te gebruiken in een bestaand of nieuw ontwikkeld predictiemodel.

Project gerealiseerd

Meer informatie

Totale opbrengst: € 248.000,-
Gerealiseerd in 2012

In het huidige onderzoeksproject zal het concept van het voorspellen van het individuele behandeleffect verder worden ontwikkeld en geëvalueerd. Nieuwe predictiemodellen zullen worden ontwikkeld op basis van klinische trials om het individuele behandeleffect te voorspellen, uitgedrukt in absolute risico reductie in het optreden van cardiovasculaire events, in verschillende klinische settings. Doelgroep voor dit onderzoek zijn patiënten met klinisch manifest vaatlijden en patienten met diabetes mellitus type 2.

Naar verwachting zullen de resultaten van dit project direct bijdragen aan betere behandeling van patiënten met een hoog risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Door de juiste patiënten te behandelen wordt voorkomen dat patiënten onnodig worden behandeld, kunnen uiteindelijk minder patiënten worden behandeld wat kwaliteit van leven zal bevorderen en kosten kan reduceren.

Lees het interview van professor Visseren in Uniek magazine UMC Utrecht 2012, nr. 2.

Lees hier het proefschrift van PhD student J. van der Leeuw, een volledige update van het project.

Algemeen Nut Beogende Instelling
UMC Utrecht

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis is onderdeel van Stichting Vrienden UMC Utrecht.

Contact

POSTADRES
Huispost D01.343
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

IBAN NL51 RABO 0123 6425 15
kvk 56083777

tel 088 756 1010
e-mail